MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka w tym zawodzie trwa 3 lata i kończy się zdobyciem  kwalifikacji:

  • K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Lekcje z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów teoretycznych zawodowych odbywać się będą w naszej szkole, natomiast kształcenie zawodowe praktyczne uczniowie mogą odbywać w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle lub bezpośrednio w warsztatach samochodowych, w stacjach kontroli pojazdów oraz w innych podmiotach zajmujących się mechaniką samochodową.

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów samochodowych;
  • diagnozowania pojazdów samochodowych;
  • naprawiania pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w zawodzie, założyć własny warsztat samochodowy, lub kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II-go Stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymać świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.